OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV_ ŠTATÚT SÚŤAŽE
Informačná povinnosť o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov k informačnému systému marketing*, e-shop**, užívateľský účet***.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej „Nariadenie GDPR“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej „Zákon“).

1. Prevádzkovateľ:

M-M KLIMA, s. r. o., Prasličková 6 821 07 Bratislava, IČO: 46085301, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd.: Sro, vložka č. 71556/B

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Priehradná 79, 82107 Bratislava, obchod@mmklima.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Marek Žiačik, obchod@mmklima.sk

Účel spracovania osobných údajov:

* zasielanie marketingových ponúk, newsletterov;

** predaj tovaru zákazníkom, vrátane jeho doručenia zákazníkom, klientom;

*** vytvorenie užívateľského účtu na webovej stránke prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

* súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov; oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní marketingu podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov,

** spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov;

*** súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov;

2. Príjemca:

M-M KLIMA, s. r. o., Prasličková 6 821 07 Bratislava, IČO: 46085301, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd.: Sro, vložka č. 71556/B

3. Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

4. Doba uchovávania osobných údajov.

* Doba platnosti súhlasu je 1 rok odo dňa udelenia súhlasu a pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať, a to na adrese M-M KLIMA, s. r. o., Prasličková 6, 821 07 Bratislava, SR alebo e-mailom na adrese obchod@mmklima.sk. Súhlas podľa tohto bodu sa udeľuje aj v zmysle ustanovenia § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení;

** Doba uchovávania osobných údajov je 2 roky odo dňa udelenia súhlasu a pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať, a to na adrese M-M KLIMA, s. r. o., Prasličková 6, 821 07 Bratislava, SR alebo e-mailom na adrese obchod@mmklima.sk

*** Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu určitú a to počas trvania užívateľského konta a registrácie na webovej stránke. Uvedený súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese M-M KLIMA, s. r. o., Prasličková 6, 821 07 Bratislava, SR alebo e-mailom na adrese obchod@mmklima.sk

Dotknutá osoba má podľa nariadenia GDPR právo:

 1. požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov;
 2. kedykoľvek svoj súhlas odvolať;
 3. podať návrh na začatie konania na úrad;
 4. byť informovaná tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov;
 5. byť informovaná o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.


6. Právo na prístup k osobným údajom.

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a  informáciám o:

 1. účele spracúvania osobných údajov;
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov;
 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
 5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;
 6. práve podať návrh na začatie konania podľa §100 zákona;
 7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 14 zákona; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.


Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

7. Právo na opravu osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.)


8. Právo na výmaz osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a), alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona;
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne;
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;
 6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona.


Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

9. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.


Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 1 zákona, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí podľa odseku 1 zákona, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

10. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa § 22, § 23 ods. 1 alebo § 24 zákona, ak sa to neukáže ako nemožné, alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Prevádzkovateľ o príjemcoch podľa odseku 1 zákona informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

11. Právo na prenosnosť osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatnením uvedeného práva nie je dotknuté právo podľa § 23 zákona. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

12. Právo namietať spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa odsekov 1 a 2 zákona najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z  dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 zákona.

13. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Odsek 1. zákona sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 1. nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom;
 2. vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby;
 3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.


V prípadoch podľa odseku 2 písm. a) a c) zákona je prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Rozhodnutia podľa odseku 2 zákona sa nesmú zakladať na osobitných kategóriách osobných údajov podľa § 16 ods. 1 zákona okrem prípadov, ak sa uplatňuje § 16 ods. 2 písm. a) alebo písm. g) zákona a súčasne sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

14. Marketingové aktivity.

* Zasielanie spravodajcu Overením e-mailovej adresy na odber spravodajcu (kliknutie na odkaz v overovacej e-mailovej správe) udeľujete spoločnosti M-M KLIMA, s. r. o. ako prevádzkovateľovi súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, a to e-mailovej adresy,  na nasledujúci účel: zasielanie ponúk tovarov, služieb, newsletterov, informácií o zľavách, výhodách a akciách záujemcom. Súhlas sa udeľuje dobrovoľným kliknutím na odkaz v overovacej e-mailovej správe s odkazom na tento dokument; kliknutie na odkaz je aktívne konanie zo strany dotknutej osoby.

** Osobné údaje sa do informačného systému poskytujú dobrovoľne, na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu medzi M-M KLIMA, s. r. o. a zákazníkom a za účelom splnenia povinností  vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia M-M KLIMA, s. r. o. ako predávajúci nemôže riadne plniť kúpnu zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť. M-M KLIMA, s. r. o. týmto oznamuje kupujúcemu, že podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu počas celej doby nevyhnutnej na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané M-M KLIMA, s. r. o. v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdil, že M-M KLIMA, s. r. o. mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámila všetky skutočnosti v zmysle Nariadenia GDPR a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov nachádzajúcich sa na webovej stránke.

*** Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom registračného formulára umiestneného na webovej stránke. Overením e-mailovej adresy na vytvorenie zákazníckeho (užívateľského) účtu (kliknutie na odkaz v overovacej e-mailovej správe) udeľujete spoločnosti M-M KLIMA, s. r. o. ako prevádzkovateľovi podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári (meno, priezvisko, e-mailová adresa, heslo) počas celého trvania vášho užívateľského konta a registrácie na webovej stránke, a to na nasledujúci účel: vytvorenie užívateľského účtu na webovej stránke prevádzkovateľa. 


Cookies a ochrana osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako webová stránka používa a chráni akékoľvek informácie, ktoré jej poskytujete počas používania webu. Stránka sa zaväzuje zabezpečiť, aby vaše súkromie bolo chránené. Ak by sme vás žiadali, aby ste poskytli určité informácie, pomocou ktorých môžete byť identifikovaní pri používaní tejto webovej stránky, potom si môžete byť istí, že sa budú používať iba v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Tieto pravidlá môžu byť čas od času zmenené aktualizáciou. Príležitostne by ste mali túto stránku skontrolovať, aby ste sa uistili, že ste spokojní s akýmikoľvek zmenami.

“Cookies” sú malé údaje, ktoré pošleme do Vášho prehliadača, keď navštívite náš web. Súbory cookies nám pomáhajú lepšie spoznať a prispôsobiť naše stránky. Okrem toho pomáhajú chrániť Vás a ostatných zákazníkov pred podvodmi.

Nastavte prehliadač na prijímanie súborov cookies, aby ste si mohli zvoliť a uložiť položky a prijať prispôsobené odporúčania. Tu je postup:

Čo zhromažďujeme

Informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookies sa používajú na sledovanie používania webových stránok návštevníkom a na zostavovanie štatistických prehľadov o činnosti webových stránok. Súbory cookies sa tiež používajú na zvládnutie tej istej návštevy počas prehliadania stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.aboutcookies.org.

Môžete nastaviť, aby váš prehliadač neprijímal súbory cookies a vyššie uvedený web vám povie, ako odstrániť ich z vášho prehliadača. V niektorých prípadoch však niektoré z našich funkcií webových stránok nemusia fungovať. Úplný zoznam súborov cookies, ktoré zhromažďujeme, nájdete v sekcii “Zoznam súborov cookies, ktoré zhromažďujeme”.

Zabezpečenie

Postaráme sa o to, aby Vaše informácie boli bezpečné. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a riadiace postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme online.

Ako používame súbory cookies

Súbor cookies je malý súbor, ktorý vyžaduje povolenie umiestniť sa na pevný disk vášho počítača. Po súhlase sa súbor pridáva a pomáha analyzovať návštevnosť na webe alebo Vás informuje o návšteve určitého webu. Súbory cookies umožňujú webovým aplikáciám odpovedať na Vás ako na jednotlivca. Webová aplikácia môže prispôsobiť svoje operácie Vašim potrebám zhromaždením a zapamätaním si informácií o Vašich preferenciách.

Na identifikáciu stránok, ktoré sa používajú, používame súbory cookie denníka. To nám pomáha analyzovať údaje o návštevnosti webových stránok a vylepšiť našu webovú stránku tak, aby sme ju prispôsobili požiadavkám zákazníkov. Tieto informácie používame iba na účely štatistickej analýzy a potom sa údaje zo systému odstránia. 

Súbory cookies celkovo pomáhajú poskytovať Vám lepšie webové stránky, pretože nám umožňujú sledovať, ktoré stránky považujete za užitočné a ktoré nie. Cookies v žiadnom prípade neposkytujú prístup k Vášmu počítaču ani žiadne informácie o Vás, okrem údajov, ktoré ste sa s nami rozhodli zdieľať. Môžete si vybrať, či chcete prijať alebo odmietnuť súbory cookies. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookies, ale zvyčajne môžete upraviť nastavenie prehliadača, aby ste ich odmietli, ak chcete. To vám môže zabrániť úplnému využitiu webových stránok.

  Na našej stránke používame štyri druhy súborov cookies:

  Nevyhnutné. Pamätajú si, čo je vo Vašom nákupnom košíku, ako ďaleko ste pri spracovaní objednávky, posielajú anonymné údaje o používaní tejto stránky do služby Google Analytics, zbierajú anonymné náhodné číslo client Id, ktoré sa po zavretí prehliadača odstráni. Na základe zozbieraných cookies nie je možné žiadnym spôsobom idenfikovať akúkoľvek osobu a informácie sú úplne anonymizované.

  Funkčné. Pamätajú si, čo je vo Vašom nákupnom košíku, ako ďaleko ste pri spracovaní objednávky, posielajú anonymné údaje o používaní tejto stránky do služby Google Analytics, zbierajú anonymné náhodné číslo clientId, ktoré sa po zavretí prehliadača neodstráni. Zapamätajú si Vaše prihlasovacie údaje, zabezpečia bezpečné prihlásenie na webovú stránku, zabezpečia, že webová stránka vyzerá konzistentne.

  Sledovanie. Pamätajú si, čo je vo Vašom nákupnom košíku, pamätajú si, ako ďaleko ste pri spracovaní objednávky, posielajú anonymné údaje o používaní tejto stránky do služby Google Analytics, zbierajú anonymné náhodné číslo client Id ktoré sa po zavretí prehliadača neodstráni. Zapamätajú si Vaše prihlasovacie údaje, zabezpečia bezpečné prihlásenie na webovú stránku, zabezpečia, že webová stránka vyzerá konzistentne, monitorujú, ako prechádzate cez webové stránky, zbierajú anonymné náhodné číslo userId v prípade, ak je užívateľ prihlásený a po odhlásení užívateľa sa už nezbiera.

  Zacielenie. Pamätajú si, čo je vo Vašom nákupnom košíku, pamätajú si, ako ďaleko ste pri spracovaní objednávky, posielajú anonymné údaje o používaní tejto stránky do služby Google Analytics, zbierajú anonymné náhodné číslo client Id ktoré sa po zavretí prehliadača neodstráni. Zapamätajú si Vaše prihlasovacie údaje, zabezpečia bezpečné prihlásenie na webovú stránku, zabezpečia, že webová stránka vyzerá konzistentne, monitorujú, ako prechádzate cez webové stránky, zbierajú anonymné náhodné číslo user Id v prípade, ak je užívateľ prihlásený a po odhlásení užívateľa sa už nezbiera. Umožňujú zdieľať stránky so sociálnymi sieťami, ako je napr. Facebook a posielať informácie na iné webové stránky, aby reklama bola pre Vás relevantnejšia. Pretrvávajú aj po zatvorení prehliadača.

Odkazy na iné webové stránky

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné zaujímavé webové stránky. Keď však použijete tieto odkazy na opustenie našej stránky, mali by ste vedieť, že nemáme žiadnu kontrolu nad týmito inými webovými stránkami. Preto nemôžeme byť zodpovední za ochranu a súkromie akýchkoľvek Vašich informácií, ktoré poskytnete počas návštevy takýchto stránok a takéto stránky nie sú riadené týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Mali by ste byť opatrní a pozrieť sa na vyhlásenie o ochrane osobných údajov vzťahujúce sa na danú webovú stránku, na ktorej sa práve nachádzate.

Kontrola osobných údajov a Vaše práva

Môžete sa rozhodnúť obmedziť zber alebo použitie Vašich osobných údajov nasledujúcimi spôsobmi:

 1. Kedykoľvek budete požiadaný vyplniť formulár na webových stránkach, vyhľadajte políčko, na ktoré môžete kliknúť, aby ste naznačili, že nechcete, aby informácie používal niekto na účely priameho marketingu.
 2. Ak ste predtým súhlasili s používaním vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, môžete kedykoľvek zmeniť názor tým, že nás o tom informujete pomocou našich kontaktných údajov alebo zmeníte nastavenie cookies cez odkaz umiestnený na spodnej časti stránky.
 3. Máte právo na prístup k osobným údajom ktoré zhromažďujeme, máte právo nás žiadať o informáciu, či o Vás spracúvame osobné údaje. Sme povinní bezodplatne, jasne a zrozumiteľne Vám odpovedať do jedného mesiaca. V odôvodnených prípadoch si môžeme lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace.
 4. Máte právo na výmaz osobných údajov a právo na “online zabudnutie”. Spotrebitelia majú právo na to, aby boli ich údaje vymazané, zlikvidované a prestali sa spracúvať okrem prípadov, kde údaje musia byť archivované v zmysle platných právnych predpisov.
 5. Máte právo na prenosnosť údajov. Podľa tohto práva, dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 6. Máte právo na opravu údajov v prípade, ak zistíte, že údaje, ktoré o Vás evidujeme sú nesprávne resp. neúplné.
 7. Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade ak ste namietali správnosť údajov a toto obmedzenie bude počas doby, pokiaľ sa údaje neopravia resp. neposúdi sa ich správnosť.
 8. Máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie.
 9. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania, v rozsahu profilovania, v akom súvisí s priamym marketingom.


 Vaše osobné informácie nebudeme predávať, rozširovať ani prenajímať tretím stranám, pokiaľ na to nemáme Vaše povolenie alebo to zákony nevyžadujú. Vaše osobné informácie môžeme použiť na odosielanie propagačných informácií o tretích stranách, o ktorých si myslíme, že by pre vás mohli byť zaujímavé, ak nám poviete, že si to želáte. Ak sa domnievate, že akékoľvek informácie, ktoré o Vás máme, sú nesprávne alebo neúplné, napíšte nám čo najskôr.ŠTATÚT SÚŤAŽE  “Uhádnite výročie spoločnosti Daikin a vyhrajte čističku vzduchu

(ďalej len „Štatút“)


Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 • Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: M-M KLIMA, s. r. o.
Sídlo: Prasličková 6 821 07 Bratislava

IČO: 46085301

DIČ: 2023232145

Zapísaný v registri: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 71556/B

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 22.4.2024 do 3.5.2024. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť

Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Organizátora ani rodinný príbuzný zamestnanca, ani osoby ktoré sa priamo alebo nepriamo podieľajú na organizovaní súťaže v prospech Organizátora.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže odoslaním komentára k príspevku uhádol aké výročie oslavuje firma Daikin v roku 2024. Každý súťažiaci môže odoslať iba jeden tip. V prípade ak súťažiaci odošle viac tipov, počíta sa iba tip ktorý bol odoslaný ako prvý v poradí.

5. Výhra

Výhrou v súťaži je Čistička vzduchu Daikin – MC55W.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov, ktorí uhádli aké výročie oslavuje spoločnosť Daikin v roku 2024. Výhercu vyžrebujeme prostredníctvom softvéru na náhodný výber. Víťaz bude zverejnený na FB príspevku Organizátora do 14.5.2024.

Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.

8. Ochrana osobných údajov

(Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov)

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 17.4.2024